แผนอัตรากำลัง 3 ปี

82 หมู่ที่ 3 ตำบลปกาสัย
อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่